แปลของ "การแก ไข" ภาษาดัตช์:


  พจนานุกรม ไทย-ดัตช์

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

ก ญแจ... เอาไว ... ไข
Sleutels openen dingen?
การก ระ ทำ เช น น จะ เป น ส ขภาพ แก สะด อ ของ เจ า และ เป น ไข ใน กระด ก ของ ตน
Dat werkt als een medicijn voor je lichaam en dringt diep in de botten door.
ต อ ไป น เป น คำ ไข เร องราว น น เมเน พระเจ า ได ทรง คำนวณ วาระ แห ง ราช อาณาจ กร ของ พระองค ไว แล ว และ ทรง นำ ราช อาณาจ กร น น มา ถ ง ส นส ด
De uitleg is 'Mene' betekent 'geteld' God heeft de dagen van uw regering geteld en zij zijn ten einde.