แปลของ "สภาพแวดล อมท ปลอดภ ย" ภาษาชาวอินโดนีเซีย:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

.. .. อดไปเล
Iiini hebat.
ค ณต องการทำห าอะไร
Aku akan membayarmu?
... คกลางเหล อเก นนะ
Positif abad pertengahan.
ม . . July
JunJuly
ก. . October
SepOctober
พ. . December
NovDecember
ของ เม. .
AgrIndian National month 10 ShortNamePossessive
ของ ก. .
Sep
ก. . March
SepMarch
'Susie Tomlinson... ...
'Susie Tomlinson... se...'
ค ณส งต..งานเข นมาให ผม
Kau mengirimkan tulisanmu padaku untuk kubaca. Ingat? Ya.
ค ณท งค ม กำหนดแต งงานว นท 6 ม .. เจ าสาวอ กคนจะแต งในว นท 27 ม ..
Kalian berdua dijadwalkan menikah pada tanggal 6 Juni dan pengantin lainnya tanggal 27 Juni.
เม. . May short
AprMay short
บทท 4 การร กษาหา
BAB 4 PENGOBATAN ABSEN
ช นจะด หญ งวะ เออ ค ณพ ดอ างเง
Aku harus menemui gadis itu?
.ห. อ าห วง บ กมาม าจ ดให ไว ใจได
Jangan khawatir. Big Momma mengerti.
ของป งบประมาณน ท จะหมดใน 30 ก..
...untuk tahun buku yang akan berakhir 30 September.
ท จร งค อ อ.. ค ะ
FDA , lebih tepatnya.
ว นว างถ ดไปท พลาซาค อ 15 ม ..
Tanggal berikutnya yang tersedia di Plaza Hotel adalah tanggal 15 Juni... Sempurna.
ฉ นจะแต งงานว นท 6 ม ..
Aku akan menikah, tanggal 6 Juni...
ฉ นจะแต งงานว นท 6 ม ..
Aku akan menikah. Tanggal 6 Juni.
น นม น กษ จ ะล ก
Itu sebuah madu A.
ของ ม . . of July
Junof July
ของ ก. . of October
Sepof October
ของ พ. . of December
Novof December
ส.ป.ม..ห.
Ya.
หอประช มทหารผ านศ ก จองเต มถ ง ม ..ป หน า
Ruang VFW adalah dipesan sampai Juni mendatang.
ห าโมงเ นว นเสาร 6 ม .. เร บร อ
5 00, Sabtu, 6 Juni. Setuju.
ก. . Ethiopian weekday 2 ShortDayName
SegEthiopian weekday 2 ShortDayName
ของ เม. . of May short
Aprof May short
ของ ก. . of Mordad short
Sepof Mordad short
ว นท 6 ม ..ท พลาซาก บร ปหน า ม ต อไปจะใส ร ปห วใจท จ ดต วไอร ไง
Acaranya tanggal 6 Juni di Plaza Hotel? Selanjutnya apa, itukah keinginannya?
แม จะเก ดเร องมากมา แต เม อถ งเช าว นท 6 ม .. ม นก เป นว นท เพอร เฟคสำหร บพ ธ ว วาห
Walaupun demikian,saat pagi menjelang tanggal 6 Juni itu merupakan pernikahan yang sempurna.
ของ ก. . Coptic month 12 LongNamePossessive
EpepCoptic month 12 LongNamePossessive
ของ ก. . Ethiopian month 11 ShortNamePossessive
SenEthiopian month 11 ShortNamePossessive
ของ ก. . Ethiopian month 11 LongNamePossessive
SeneEthiopian month 11 LongNamePossessive
ของ เม. . Indian National month 10 ShortNamePossessive
AgrIndian National month 10 ShortNamePossessive
ฮ ลล Brister แต ถ กฆ าตาในความาวต งแต ออกโดต นสน pitch, กเว นตอไม ก ท เก าแก งคงรากป า ห นของต นไม หลาหม บ านตระหน
Bukit Brister, tapi sudah lama tewas oleh pinus lapangan, kecuali a tunggul beberapa, yang tua masih memberikan akar liar stok banyak pohon desa hemat.