แปลของ "นม สการ" ภาษาชาวอินโดนีเซีย:


  พจนานุกรม ไทย-ชาวอินโดนีเซีย

คำหลัก : Susu Payudara Susu Mariska Hargitay

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

นม นม นม นม นม อ าว...ไม ใช นม
Susu, susu, susu, susu, susu bukan susu.
นม?
Susu?
นม
Payudara?
ข อ สอง นม หร อ มะนาว
Kedua Susu atau Lemon?
ก แค ผสมแป ง ไข นม น ำตาล แล วก เอาไปทอด
Yang perlu kamu lakukan cuma mencampurkan tepung, telur, susu, gula, diaduk dan dipanaskan.
แต คร สมาสท บ านบาร ทาวสก หมายถ ง eggnog (เหล าท ผสมด วย นม ไข ไก น ำตาล) ช ดนอน เตาผ งแบบแก ส
Tapi Natal di Bartowskis berarti eggnog, PJs, perapian gas palsu dan itu benar
เอฟ รา อ มเอา ต ว เข า ปน ก บ ชน ชาต ท งหลาย เอฟ รา อ มเป นข นม ป ง ท ม ได พล ก กล บ
TUHAN berkata, Bangsa Israel bersekutu dengan bangsa bangsa di sekeliling mereka, sehingga mereka menjadi seperti roti yang matang sebelah
เด ก น น ก เต บโต ข น และ หย านม และ อ บ รา ฮ มจ ดการ เล ยง ใหญ ใน ว น น น เม อ อ ส อ คหย า นม
Anak itu bertambah besar, dan pada hari ia mulai disapih, Abraham mengadakan pesta meriah
แต ใน ว น เหล า น น ว บ ต จะ เก ด ข น แก หญ ง ท ม ครรภ หร อ หญ ง ท ม ล ก อ อน ก น นม อย
Alangkah ngerinya hari hari itu bagi wanita yang mengandung, dan ibu yang masih menyusui bayi
แต ใน ว น เหล า น น ว บ ต จะ เก ด ข น แก หญ ง ท ม ครรภ หร อ หญ ง ท ม ล ก อ อน ก น นม อย
Alangkah ngerinya hari hari itu bagi wanita yang mengandung dan ibu yang masih menyusui bayi
และ ทารก ก น นม จะ เล น อย ท ปาก ร ง เห า และ เด ก ท หย านม จะ เอา ม อ วาง บน ร ง ของ ง ท บทาง
Bahkan seorang bayi takkan cedera bila bermain dekat ular berbisa
เพราะว า ท ก คน ท ย ง ก นน ำ นม น น ก ย ง ไม ชำนาญ ใน พระ วจนะ แห ง ความชอบ ธรรม เพราะ เขา ย ง เป น ทารก อย
Orang yang masih minum susu, berarti ia masih bayi ia belum punya pengalaman tentang apa yang benar dan apa yang salah
และ ต อ มา เพราะ ม น ให นม มากมาย เขา จะ ร บประทาน นมข น เพราะว า ท ก คน ท เหล อ อย ใน แผ นด น จะ ร บประทาน นมข น และ น ำผ ง
susu yang dihasilkan ternak itu lebih dari cukup untuk orang orang yang tersisa di negeri itu. Sungguh, mereka akan minum susu dan madu
พ สาว ทารก จ ง ท ล ถาม พระราช ธ ดา ของ ฟาโรห ว า จะ ให หม อมฉ น ไป หา นาง นม ชาว ฮ บร มา เล ยง ทารก น ให พระนาง ไหม
Lalu kakak bayi itu bertanya kepada putri raja, Maukah Tuan Putri saya carikan seorang ibu Ibrani untuk menyusui bayi itu?
และ เจ า จะ ม นม แพะ เป น อาหาร แก เจ า เพ ยงพอ ท ง เป น อาหาร แก คร วเร อน ของ เจ า และ เป น เคร อง ย ง ช พ สาว ใช ของ เจ า
Dari kambing kambingmu yang lain engkau mendapat susu untuk dirimu dan keluargamu serta pelayan pelayanmu
ภายนอก จะ ม ดาบ และ ภายใน จะ ม ค วาม กล ว มา ทำลาย ท ง ชาย หน ม และ หญ ง พรหมจาร ท ง เด ก ท ย ง ด ด นม และ คน ท ผม หงอก
Peperangan membawa maut di jalan jalan kengerian menimpa orang orang di rumah. Orang muda dan gadis remaja akan dibinasakan, juga anak bayi dan orang lanjut usia
จาก ปากขอ ง เด ก อ อน และ เด ก ท ย ง ด ด นม พระองค ทรง ต ง กำล ง เพราะ บรรดา ค อร ของ พระองค เพ อ ระง บ ย บย ง ศ ตร และ ผ กระทำ การ แก แค น
dinyanyikan oleh anak anak dan bayi. Pemerintahan Mu teguh tak tergoyahkan untuk membungkamkan musuh dan lawan
แม แต ส ตว ประหลาด ทะเล ย ง ได เอา นม ออก ให ล ก ของ ม น ด ด แต ธ ดา แห ง ชน ชาต ของ ข าพเจ า ก ใจร าย ด จ นกกระจอก เทศ ใน ถ น ท รก นดาร
Sedangkan induk serigala menyusukan anaknya, tapi umatku sangat kejam seperti burung unta di padang
และ เขา ประหาร โน บ เม อง ของ ป โรห ต เส ย ด วย คม ดาบ ฆ า เส ย ด วย คม ดาบ ท ง ผ ชาย ผ หญ ง เด ก และ เด ก ท ย ง ด ด นม ว ว ลา และ แกะ
Saul juga memerintahkan untuk membunuh seluruh penduduk Nob, kota imam itu laki laki, perempuan, anak anak dan bayi, juga sapi, keledai dan domba, semuanya dihabisi nyawanya
นาง กล าว อ ก ว า ใคร จะ พ ด ก บ อ บ รา ฮ มได ว า ซา ราห จะ ให ล ก อ อน ก น นม เพราะ ข าพเจ า ก ได คลอด บ ตร ชาย คน หน ง ให ท า น เม อ ท าน ชรา แล ว
Kemudian ditambahkannya, Siapa tadinya dapat mengatakan kepada suami saya bahwa saya akan menyusui anak? Namun saya telah melahirkan juga walaupun suami saya sudah tua sekali.