แปลของ "ค ณต องการจะด มอะไรไหม" ภาษาชาวอินโดนีเซีย:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

.
C
หย บกระเป าแล วตามช นมา!
Ambil tasmu dan ikuti saya! i iya.
ธ. .
Des
ม . .
Mar
ม. .
Jan
พ. .
Mei
นทาโร !
K Kentaro!
แต ม นจะเก ดอะไรข นถ าเก ดผมตอบข อ . ?
Tapi apa yang akan terjadi kalau saya menjawab C?
.อ
CA
ว.
WK
'ะ
Ya, itu benar. Ya, kalau begitu...
...
Tentu.
ahhh !
ahhh !
... ณพ อะ...
Bertahanlah, Ayah!
. สก ลเง นจ นหยวน (CNY)
D. China Yuan (CNY)
ของ ธ. .
Des
ม. . February
JanFebruary
ม . . April
MarApril
ก. . August
JulAugust
ส. . September
AguSeptember
ต. . November
OktNovember
ของ ม . .
MarIndian National month 10 ShortNamePossessive
lol ม นจะเป นหน ง
lol itu akan menjadi salah satu c
อา ..ร บ
Ah...Ya..Ya..
ว. ผมอยากสร างก งห นลมร บ
WK Saya ingin membuat kincir angin.
.อ ก งห นลมเหรอ?
CA Sebuah kincir angin?
ว. ใช ร บ
WK Ya.
ว. ใช แล วร บ
WK Ya.
.อ แล วย งไงร บ?
CA Apa yang terjadi?
ว. ร บ
WK Ya.
.อ แล ว ณสร างม นจากอะไรร บ?
CA Dan untuk apa anda membuat yang seperti itu?
.อ โอเ
CA Oke.
.อ แล วสร างก งห นลมน ข นจากอะไรร บ?
CA Dan anda membuat kincir angin dari apa? material apa yang anda gunakan?
.อ ไฟฟ าขนาดไหน?
CA Berapa besar daya listriknya?
.อ โอ โห
CA Wow.