แปลของ "ในต ว" ภาษาจีน:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

..
got his key chain.
'าฉ นเคยด งทางซ าส
但我是出了名的难缠
จ บไ..
穩住
คร บท านส..
你好 参议员先生
ค ณกำล งลงสม ครเล อกต ง ส..
你想竞选参议员
ฉ นไม ต องการร ป หร อร เร องอะไรซ กต ด
哦 我不想要照片或是任何其他东西
ไม ได ขอร องละค ะท านส..
不行 请说两句 参议员 说两句吧
บาดเจ บหน ง ท านส..
参议员受伤了
ท าน ส..
参议员
ส..ไปไหนล ะ?
参议员跑哪里去了
ท านส.. ผมขออน ญาต
参议员 恕我直言
ย นด ด ยก บพ ธ เป ด แถมด งเปร ยงข นไปอ กตอนพบส..
祝贺开幕式取得圆满成功 丝毫不逊色于您的参议院听证会
กส..จะได เล กไล บ ฉ นซะท
这样国会就不会总来烦我
ผมจะพ ดคำ 5 คำท เร มต นด ยต
我就會接著說出五個 V 開頭的詞
ค ณ . ธ. คอมพ ต น
这是一张充满回忆的照片
ท ส..เด สนำมาให ฮาร าร ด ลล
并不只是空气室研究项目
ฉ นเป น ส..ผ ทรงเก ยรต นะ
我可是被推选的行政官员
ท านส..คะ ขอไม ก คำถามค ะ
戴维斯参议员 能问您一句吗
ตอนน อย ก บส..สเต ร น เด ยจะแะเข าไปด ห นรบนะ
我把史丹议员邀请来了 我以为我们安排好了观看部分无人机模型
แค อยากบอก าผมร าม นเป นย งไงท ต องเป น ช..บ
我就直说吧 我知道S O L 是什么感觉 S O L 背到家了
เพ อรอพบก บ ส..เด ส ท กำล งจะลงจากเคร อง
戴维斯参议员的到来
ท านส..คะ ท านดำรงตำแหน ง ท ปร กษาของ ลฟาร มา
戴维斯参议员 您作为威尔制药公司的特别顾问
ท าน ส..คร บ ผมขออน ญาตเสนอแนะ
参议员 我可以提个建议吗
บอด การ ดของ ส..เด ส ในล กษณะเด ยก น
袭击了东 戴维斯参议员的保镖
ส..รอน เด ส ก ย งต ดอย ในท าอากาศยานด
东 戴维斯参议员 也被滞留在了机场内
ส.. รอน เด ส ลาออกจากตำแหน ง
东 戴维斯参议院宣布辞职消息
นานเลยล ะ ง นเขาก ต.ก.. (ตายก อนเลา)
可我压根没碰他 差得远呢
เร องขายต เหรอคร บ อย แล ท านเป นส..นะคร บ
卖淫专家? 当然不是啦 您可是参议员 别开玩笑啦
เราจองล งหน าไ สำหร บ... เบเบอร เอจน โทษท บอกช ออ กคร งส
我订了房 韦伯 阿格纽
ตบ ดซบ อะไรทำให ค ณค ด าฉ นเป น ช..บ. แค เพราะ าฉ นโปรยเกล อเม อก นะเหรอ
你凭什么说我背到家了 就因为在那儿我把盐撒到背后
จากชนนเหต ท ส..รอน เด ส ให การสน บสน นศ นย จ ยแห งใหม น
参议员东 戴维斯全力支持研究项目的举动 引起了民众的强烈抗议
ด เหม อนเราท กคน รมท งท าน ส..ด ย จะถ กเขาหลอกใช
看来我们全体 包括议员都被他蒙骗
ฉ นเคยบอก าเธอต องได .พ.ร.ส. ด เย ยม ใน ชาแปลงร าง
我是想 可我得先在O. W. L考试里拿 优秀 OWL
โอ พระเจ า ! ด ซ Dolce เช ยนะ โอ ร ม ย ?
噢 我的天啊 我可以明天再还给她
บท คร ำครญ เร อง เม อง ไท ระ ( 18 1 24 ) พระ จนะ ของ พระ เยโฮ าห มาย ง ข าพเจ า อ ก
耶和華 的 話又 臨到 我說
บท คร ำครญ เร อง เม อง ไท ระ ( 18 1 24 ) พระ จนะ ของ พระ เยโฮ าห มาย ง ข าพเจ า อ ก
耶 和 華 的 話 又 臨 到 我 說
คลา ด อ ส ล เซ ยสเร ยน เจ าค ณเฟล กส ท าน ผ า ราชการ ทราบ
大略 說 革 老 丟呂 西亞 請巡 撫 腓力 斯 大人安
คลา ด อ ส ล เซ ยสเร ยน เจ าค ณเฟล กส ท าน ผ า ราชการ ทราบ
大 略 說 革 老 丟 呂 西 亞 請 巡 撫 腓 力 斯 大 人 安
เม อ เจ า ถาย เคร อง ส ต บ ชา เป น เคร องบ ชา โมทนา พระ ค ณ แด พระ เยโฮาห เจ า จง ถาย เคร อง ส ต บ ชา น น ด ย คาม เต มใจ
你 們獻 感謝 祭 給 耶和華 要 獻 得 可 蒙悅納
เม อ เจ า ถาย เคร อง ส ต บ ชา เป น เคร องบ ชา โมทนา พระ ค ณ แด พระ เยโฮาห เจ า จง ถาย เคร อง ส ต บ ชา น น ด ย คาม เต มใจ
你 們 獻 感 謝 祭 給 耶 和 華 要 獻 得 可 蒙 悅 納
นคร และ ประต ต างๆ ( 21 10 17 ) ต อ ไป น เป น ทาง ออก ของ นคร ทาง ด าน เหน อ ซ ง ด ได ส พ น ห า ร อย ศอก
城 的 北面 四千五百肘 出城 之 處 如下
นคร และ ประต ต างๆ ( 21 10 17 ) ต อ ไป น เป น ทาง ออก ของ นคร ทาง ด าน เหน อ ซ ง ด ได ส พ น ห า ร อย ศอก
城 的 北 面 四 千 五 百 肘 出 城 之 處 如 下
จง ถาย เคร อง ส ต บ ชา แห ง คามชอบ ธรรม และ างใจ ใน พระ เยโฮาห
當獻 上 公義 的 祭 又 當 倚靠 耶和華
จง ถาย เคร อง ส ต บ ชา แห ง คามชอบ ธรรม และ างใจ ใน พระ เยโฮาห
當 獻 上 公 義 的 祭 又 當 倚 靠 耶 和 華
พยาน สอง คน ( 11 ) แล ข าพเจ า จ ง ถาม ท าน า ต น มะกอก เทศ สอง ต น ท อย ข าง ขา และ ข าง ซ าย ของ เช ง เท ยน น น ค อ อะไร
我 又 問 天使說 這燈臺 左右 的 兩 棵 橄欖樹 是 甚 麼意思