แปลของ "ค ณอยากจะเต นรำไหม" ภาษาจีน:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

.
C
ธ. .
十二月
ม . .
ParCoptic month 8 ShortName
ม. .
PanCoptic month 11 ShortName
พ. .
MiyEthiopian month 9 ShortName
ม . .
MakEthiopian weekday 3 ShortDayName
พ. .
五月
ม. .
正月
ม . .
三月
ก. .
七月
ส. .
八月
ต. .
十月
ธ. .
腊月
ของ ธ. .
十二月
ม. . February
一月February
ม . . April
三月April
ก. . August
七月August
ส. . September
八月September
ต. . November
十月November
ของ ม . .
ParCoptic month 8 ShortNamePossessive
.ศ.ร บ
A. D
แฟรง บอก ณเป นน กร อง 'ะ
弗兰克说你是歌星 是的
เอ โน เม ธ เสลาห ลา เม
雅列生 以諾 以 諾生 瑪土撒拉 瑪土撒拉 生 拉麥
เอ โน เม ธ เสลาห ลา เม
雅 列 生 以 諾 以 諾 生 瑪 土 撒 拉 瑪 土 撒 拉 生 拉 麥
ดาราศาสตร ในป .ศ. 2016
2016年天文學
ก เมล ()ขอทรงกระทำแก ผ ร บใช ของพระอง อย างบร บ รณ เพ อข าพระอง จะม ช ว ตและจะร กษาพระวจนะของพระอง
求 你 用 厚恩 待 你 的 僕人 使我 存活 我 就 遵守 你 的 話
ก เมล ()ขอทรงกระทำแก ผ ร บใช ของพระอง อย างบร บ รณ เพ อข าพระอง จะม ช ว ตและจะร กษาพระวจนะของพระอง
求 你 用 厚 恩 待 你 的 僕 人 使 我 存 活 我 就 遵 守 你 的 話
ม. . Shahrivar short
JyaIndian National month 4 ShortName
ม . . May short
MagEthiopian month 8 ShortName
ป าของหน ร เรากำล งจะเร ม .ศ. ใหม
好了,你的姨妈知道我们马上就要迎来一个新世纪.
โธ ไอ ก.ข.. แ น ทำห ง
我不知道你要干什么 老兄 你要送我们
หมวดหม ประเทศญ ป นในป .ศ. 2016
Category 2016年日本
ของ ม. . of February
一月of February
ของ ม . . of April
三月of April
ของ ก. . of August
七月of August