แปลของ "ค มค าเง นเป นจำนวนมาก" เพื่อภาษาคาตาลัน:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

!
A la merda!
ธ. .
Des
ม . .
ParCoptic month 8 ShortName
ม. .
PanCoptic month 11 ShortName
พ. .
MiyEthiopian month 9 ShortName
ม . .
MakEthiopian weekday 3 ShortDayName
พ. .
maig
ม. .
gen
ม . .
mar
ก. .
jul
ส. .
ago
ต. .
oct
ธ. .
des
แต ม นจะเก ดอะไรข นถ าเก ดผมตอบข อ . ?
Què haguès passat si haguès respost C?
ของ ธ. .
de des
ม. . February
GenFebruary
ม . . April
MarApril
ก. . August
JulAugust
ส. . September
AgoSeptember
ต. . November
OctNovember
ของ ม . .
de ParCoptic month 8 ShortNamePossessive
lol ม นจะเป นหน ง
lol seria el c jutge de dret que sí recordo alguna cosa per això
.อ ว าว
CA Vaja!
ม. . Shahrivar short
JyaIndian National month 4 ShortName
ม . . May short
MagEthiopian month 8 ShortName
เพราะว าก อนหน าป .ศ. 1980
Perquè, abans dels anys 80,
ว าทำไม ณถ งถ กห ามไม ให แข งมาราธอนก อนป .ศ. 1980?
Per què us van prohibir participar hi abans de 1980?
มาถ งตอนน ป .ศ. 2012
Ara tornam ràpidament al 2012.
ROMEO หน งหญ งส งศ กด ท พระเจ าได ทรงทำเพ อต วเองเพ อ ม ..
ROMEO Un, dama, que Déu ha fet per si mateix a març
.อ เว บน ทำงานย งไงร บ?
CA Com funciona?
.อ ว าว ง น ณก แฉข อม ล
CA
.อ แล วก ม น กว เราะห ข าวกรองสหร ฐฯนน
CA Vull dir, que hi ha aquest analista de la intel ligència del EUA,
.อ แล วถ า ณได ร บข อวามล บทางการฑ ต
CA
.อ ง น มา ยเร องน แบบขยายวามข นหน อยด กว า
CA Parlem més obertament d'això.
.อ แต เร องน ม นจะไม ม วามเส ยง
CA