แปลของ "ไหวพร บ" ภาษาโปแลนด์:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

และ
B i B?
.อ, .ใ ก น, . านนอก, . ดซ .แคท เร ย, . วใต ตม... . วช ำน ำข น, . ดเน า!
błazen... bitwa!
อ. แล วเราก ได ล กร กของเรา
YB I spłodziliśmy dziecko.
อ. ขอค ณคร
YB Dziękujemy.
.ก.เพล ย พ ดคร
Panie Paley, to ja, Polly. Polly co się tam dzieje?
เล กงานจะแวะไป .โรกเกอร
Po pracy zaniosę formularz do domu maklerskiego.
ว และ
V i B.
.ก. ของค ณ...
Isaac, musisz wrócić do pracy.
และ โย ว า
I zawołał Ijob, mówiąc
()รรดาพระโอวาทของพระองค ประหลาดน ก เพราะฉะน นจ ตใจของข าพระองค จ งร กษาไว
Dziwne są świadectwa twoje przetoż ich strzeże dusza moja.
อ. ส งประด ษฐ น เป นส วนผสมของว นเซ ร ฟและสก คร
YB A ten wynalazek to kombinacja windsurfingu oraz nart.
ส..ม. โกยเง นเข ามา
Jest dobrze.
ผมม น ดก .เกเ ล เป นไปไม ได
Jestem umówiony w Gable Enterprise.
พวก .ก.จะเอาต วเล อก
Redaktorzy będą dawali propozycje na sesje.
ทางน ไป .ก. ค ณร ..
Tędy, do pańskich kwater.
เอาให .ก. ว าคราวหน าห ดเช คแหล งภาพาง
Pokaż to naczelnemu. Następnym razem niech sprawdza źródła.
เราให ล ฟว งสต น แฝงอย ใน .ช ฟเฟ ล
Wciągnęliśmy Livingstona do firmy krupierskiej.
โฮเชยา ฮาน นยาห ห ส ช
Pelatyjasz, Chanan, Anajasz,
อ. ท ทำเอาแม ผมผวาเหม อนก น ค อแฟช นอ นตรายของว ยร นท น นคร (ห วเราะ)
Ku przerażeniu mojej mamy, to jest groźna moda nastolatków... (Śmiech)
อ. พล งงานลม พล งงานแสงอาท ตย เราค ยเร องน ก นเยอะเลย
YB Energia wiatru, energia słoneczna, mieliśmy wiele rzeczy do obgadania.
.ประก นภ ย จะจ ายเป น3เท า
Dochodzi do blokady tylnego dyferencjału.
ม คำไหนด ๆท ข นต นด วย ต ว B(. ) างม ยล ะคะ?
które zaczyna się na 'b'?
หล อนเป น .ก.ร หารของร นเวย และหล อนเป นตำนานด วย
To redaktor naczelny Wybiegu . Do tego jeszcze legenda.
จะได เจอก พวก .ก.และน กเข ยน จากน ตยสารด งๆท กเล ม
Pozna redaktorów i felietonistów z najważniejszych pism.
ออกเส ยง เป น แทน ว
To tak jakbyś mówił 'V' i 'B'
อ อ ฉ นขอโทษคะ แต จดหมาย .ก.
Przepraszam, ale...
ควรจะเข ยนโดย .ก. เอง แดเน ยล?
Czy artykuł wstępny nie powinien być napisany przez redaktora naczelnego?
ออร ทซ (.ท องเท ยวออนไลน ) น ะส เพ อน ทำเราแย เลย
Orbitz nas powoli dobija. (firma turystyczna)
โย ถ อมต ว ลง และ พระ เยโฮ วาห ตร ส ก โย ว า
A tak odpowiedział Pan Ijobowi, i rzekł
โย สารภาพ ต อ พระเจ า แล ว โย ท ล พระ เยโฮ วาห ว า
Tedy odpowiedział Ijob Panu, i rzekł
29,030 น นย งไม ใช คำตอ ฉ นถามว า งานอะไร แค อยากอกว าผมร ว าม นเป นย งไงท ต องเป น ช.ว. ช.ว..?
Nadal nie odpowiedziałeś na moje pytanie.
ไม ม เขาไม ได อกว า ต เขากล าวว า ชก ม ความแตกต างเป น
Nie powiedział klapsów , mówił o biciu jest różnica między klapsem, a biciem.
ค ณย งเอาการอรม 6 เด อนน ไปใช ก .โรกเกอร ท อ นก ไม ได
możesz przystąpić do 6miesięcznego szkolenia z maklerstwa.
เอ ฟจะให แจ กล น ฟอลเล ต เป น .ก.ของร นเวย
Irv ogłosi Jacqueline Follet redaktor naczelną Wybiegu .
ช ว ต ดซ อะไรทำให ค ณค ดว าฉ นเป น ช.ว.. แค เพราะว าฉ นโปรยเกล อเม อก นะเหรอ ใช
Powiedzmy, że wiem jak to jest być chp .
ร นเวย ฉ อเมร ก น... ตอนท แจ กล น ฟอลเล ต เป น .ก.คนใหม
Wybiegu , gdy Jacqueline Follet zostanie redaktor naczelną.
รายช อด ไซเนอร ช างภาพ .ก. น กเข ยน นางแ... ท ถ กค นพและฟ มฟ กโดยฉ น...
Listę projektantów, fotografów, redaktorów, piszących, modelek.
โย เซ ฟก พา ยา โค ดา ของ ท าน เข าเฝ าฟาโรห ยา โค ก ถวายพระพร แก ฟาโรห
I przywiódł Józef Jakóba, ojca swego, i postawił go przed Faraonem a błogosławił Jakób Faraonowi.
ยา ช คน ครอคร ว ยา ช ช ม โร น คน ครอคร ว ช ม โร น
Jasub, od którego dom Jasubitów Semram, od którego dom Semramitów.
ความ จร งใจ ของ โย และ โย ได กล าว กลอน ภาษ ต ของ ตน อ ก ว า
Potem dalej Ijob prowadził rzecz swoję, i rzekł
คนเลานาห คน ฮา กาาห คน อ ก ข
Synów Lebana, synów Hagaba,
ท อา นาโธท โน อา นา น ยาห
W Anatot, w Nobie, w Ananija
แล ว โย ท ล ตอ พระ เยโฮ วาห ว า
Zatem odpowiedział Ijob Panu, i rzekł
โย แก คำ กล าวหา ผ ด แล ว โย ก กล าว กลอน ภาษ ต ของ ท าน อ ก ว า
Jeszcze dalej Ijob prowadził rzecz swoję, i rzekł
เจ านาย เคน ส เจ านาย เท มาน เจ านาย ม ซาร
Książę Kenaz, książę Teman, książę Mabsar