แปลของ "น าอ ศจรรย " ภาษาโปแลนด์:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

.
g
Like the night before
..
Świetna okazja!
. ส.
Pani
... ไม ไม ใช ส กห อย
To... to nie tak.
ปฏ บ ต ก บฉ เหม อท ค ณได ค ก อ?
Treat me like you did the night before
05
Umieram ze strachu.
05
Dajcie mi jeden dobry powód dla którego miałbym cię skrzywdzić.
.ร.?
HWS?
45 .
Mam zawieszkę.
ท 2.00 . 12.00 . แล วก 10.00 .
Jeden na drugiej, drugi na dwunastej, trzeci na dziesiątej.
ถ ง 08.00 . ออก 12.05.
Ze wczoraj, przylot o 8 00, odlot o 12 05.
ฟ. ผมหลงไหลยาพาหะทางเล อกมาตลอด
FN Zawsze fascynowały mnie pojazdy alternatywne.
ฟ. ผมย งสใจใส งประด ษฐ ท อ ตรายด วย
FN Pasjonowały mnie także wynalazki niebezpieczne.
ฟ. และผมำเอาความชอบเหล า
FN Postanowiłem to wszystko połączyć, moją pasję z energią alternatywną.
ฟ. ช วยเอาล กของเราออกมาอวดห อยคร บ
FN Czy możecie je wprowadzić?
อ ะงงง .. ะ...
Ej..eee ...To jest..
00 . ความช ดเจ
11 00 Rozwiązanie.
00 . สถาภาพเด ม
12 00
เราได กล าวคำอำลาของเราใ ก อ?
We said our goodbyes, on the night before
ความร กอย ใดวงตาของค ณใ ก อ?
Love was in your eyes, on the night before
ปฏ บ ต ก บฉ เหม อท ค ณได ค ก อ? เช เด ยวก บเม อค ก อ?
Treat me like you did the night before
ผ ม แวโ มทำผ ดกฏหมายท ศ 12.
Znowu jakaś staruszka? Gadgetowy radar.
แจ งเวลา 19.00 .
Penny, to nie jest miejsce dla dzieci.
แล วม เซอร ไพรส ตอ 18.15 .
I nagle, niespodzianka.
ด ค ณสามารถเล อกเขาข เวลา 8.30 ?
Będziesz tu o 8.30?
05 ผมย อย ตรง
Nie wspominaliśmy nic o tym.
15 โทรกล บหาผมด วยถ าค ณถ งบ าแล ว
C
แปลว าเธออย จถ ง 19.11 .
Była tu do 7.11
00 ผมม ประช มก บคณบด
Chcesz z tym skończyć, o tak? Wydaje mi się, że byłbym bardzo dobrym nauczycielem.
เท า อ..?
Co to?
อ.. อบร ซซ
W.P., Abruzzi.
เวลา 6.00 .
Jutro o 6 00 rano.
เวลาการเส ยช ว ต 10.41 .
Czas śmierci 10 41
เจอแล ว 12.00 .
Mam go na 12tej.
ฟ กทอง โทษ... ...
A piękno i tragedia tej sytuacji polega na tym, że sama nie wiesz, jak bardzo inna jesteś.
MENDE...
ให ค ณพ ดตอ 9.00.
Powiedzmy o 9 rano.
ผมเพ งตรวจด รายงาท ช วง 16.00 .ถ ง 24.00 .
Przejrzałem właśnie raport na najbliższe godziny.
อ สสาคาร เศบ ล และ เบ ยา ม
Isaszar, Zabulon, i Benjamin.
ผมกำล งบอกว คเตอร ว า ผมตรวจสอบรายงาท ช วง 16.00 . ถ ง 24.00 .
Mówiłem właśnie Wiktorowi, że przejrzałem raport pogodowy na najbliższe godziny.
เอ ()ข าพระองค ได กระทำส งท ย ต ธรรมและเท ยงธรรม ขออย าทรงละข าพระองค แก ผ บ บบ งค บข าพระองค
Czynię sądy i sprawiedliwość nie podawajże mię tym, którzy mi gwałt czynią.
1 00 . ส การผจญภ ย
1 00 Wezwanie do przygody.
2 00 . การส บส
2 00 Wsparcie..
3 00 . ออกเด ทาง
3 00 Start.