แปลของ "visoke kvalitete" ภาษาไทย:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

Papir visoke kvalitete
กระดาษค ณภาพส ง
Fotografija visoke kvalitete boja
พ มพ ภาพถ ายใช 6 ส
Film visoke razulučivosti
กระดาษสำหร บพ มพ ด วยความละเอ ยดส ง
Imam visoke standarde!
ฉ นน ะม รสน ยมส งนะจะบอกให
Znate, visoke planine.
ร นะว าภ เขาส งข นเส ยดฟ า
Inkjet papir foto kvalitete
กระดาษสำหร บพ มพ ภาพถ ายด วยเคร องพ มพ พ นหม ก
Svjetli papir foto kvalitete
กระดาษผ วม นสำหร บพ มพ ภาพถ าย
Na kontroli kvalitete usluge.
เธอเป นพน กงานร บโทรศ พท จองต ว
Da, ima visoke zahtjeve.
ใช ท ต องใช ความส งว ด
600 600dpi, preslikači, obične kvalitete
600 600dpi, แผ นร ดลงเส อ, ค ณภาพปกต
U odjelu kontrole kvalitete usluga?
ในแผนกบร การล กค า
360 360dpi, papir visoke rezolucije
360x360 จ ดต อน ว, กระดาษสำหร บพ มพ ความละเอ ยดส ง
720 720dpi, papir visoke rezolucije
720x720 จ ดต อน ว, กระดาษสำหร บพ มพ ด วยความละเอ ยดส ง
360 360dpi, papir visoke razlučivosti
360 360 จ ดต อน ว, กระดาษสำหร บพ มพ ด วยความละเอ ยดส ง
720 720dpi, papir visoke razlučivosti
720 720dpi, กระดาษพ มพ ความละเอ ยดส ง
Slatke, visoke note, jaki bas.
เส ยงแหลมช ด เส ยงกลางเย ยม เส ยงเบสแน น
To su sve veoma dobre kvalitete.
น ค อจ ดเด นต างๆ
Istina, imaš kvalitete koje Voldemort cijeni.
ใช แล วแฮร ร เธอม ค ณสมบ ต หลายอย าง ท โวลเดอมอร ต องการ
30 metara ograde visoke 3 metra.
ร วยาว 30 หลา ส ง 9 ฟ ต
Visoke teorije, matematički kaos, viši algoritmi...
ท เธอไม เคยเห นท ไหนมาก อนเพราะ เราเป นหน วยส บราชการงานล บ เป นทฤษฎ ท ล ำล กเก ยวก บต วเลข และการแก ส ตรคณ ตศาสตร
1200 1200dpi, profesionalni foto papir, najviše kvalitete
1200 1200dpi, กระดาษพ มพ ภาพถ ายแบบม ออาช พ, ค ณภาพส งส ด
I oni su napravili proizvod sjajne kvalitete.
ล วนแล วแต เป นส นค าค ณภาพส ง
Poziv će biti nadziran zbog kvalitete usluge.
อาจะม การบ นท กเส ยงในระหว างสนธนา เพ อค ณภาพในการให บร การค ะ
Prve dve su bile visoke i jake.
สองล กแรกเป นล กส งประช ดต ว
Vaš poziv će se snimati zbog kvalitete usluge.
อาจจะม การบ นท กเส ยงในระหว างสนทนา เพ อค ณภาพในการให บร การค ะ
Želio sam izmisliti priču koja bi demonstrirala kvalitete..
และค ดว าจะทำย งไงให ม ค ณสมบ ต
protiv svake visoke tvrđe i svih tvrdih zidina
ส หอคอย ส ง ท กแห ง และ ส กำแพง ท เข มแข ง ท กแห ง
protiv svake visoke tvrđe i svih tvrdih zidina
ส หอคอยส งท กแห ง และส กำแพงท เข มแข งท กแห ง
To je poput kvalitete i kvantitete života u naciji.
สะท อนค ณภาพและปร มาณของช ว ตประชากร
To je odlična vježba za poboljšanje kvalitete vašeg slušanja.
น เป นอ กแบบฝ กห ดน งท ยอดเย ยม สำหร บการพ ฒนาค ณภาพการร บฟ งของค ณ
Tko drugi može imati te kvalitete više nego djeca?
จะม ใครอ น ท ม ค ณสมบ ต เหล าน มากไปกว าเด กๆ
Zbog poboljšane kvalitete mogli smo tražiti i više cijene.
เพราะเน องจากค ณภาพท ด ข น เราสามารถขอราคาท ส งข นได
Znate, postoje dva modela osiguranja kvalitete u opskrbi hranom.
ค ณทราบไหมว า ในการทำอาหารม ระบบประก นค ณภาพสองแบบ
Ima mnoge sjajne kvalitete, ali razmišljanje nije među njima.
เขาม ความสามารถด ๆหลายอย างๆ แต เขาไม ถน ด เร องใช ความค ด
Nisam znala da ću zahtijevanjem kvalitete dovesti u pitanje...
ฉ นไม ร เลยว า การท ฉ นเร ยกร องความเป นเล ศ ฉ นจะถ กท าทายว า...